OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2018/2019


FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2018

Absolwentom gimnazjów proponujemy wybór klasy z dwóch typów szkół w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne

ZESTAWIENIE KLAS PIERWSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
ROK SZKOLNY 2018/2019

Nazwa Szkoły
Klasa
Przedmioty
rozszerzone
Przedmioty uzupełniające
Nauczane języki obce
Zajęcia edukacyjne przeliczane
na punkty w procesie rekrutacji
XVI Liceum Ogólnokształcące

menedżerska
(geog-mat-inf
)

geografia
matematyka
informatyka
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
1. język angielski
2. język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
dziennikarska
(pol-ang-hist)
język polski
język angielski
historia
przyroda
kreatywność
1. język angielski
2. język francuski
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia

europejska
(ang-niem-hist)

język angielski
język niemiecki
historia
przyroda
europejska edukacja
1. język angielski
2. język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
historia
Technikum Ekonomiczne
technik ekonomista
matematyka
geografia
historia i społeczeństwo

1. język angielski
2. język niemiecki

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
informatyk
matematyka
fizyka
historia i społeczeństwo
1. język angielski
2. język niemiecki
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka
technik
obsługi turystycznej
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
1. język angielski
2. język francuski/
/język rosyjski/
/język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia
technik
hotelarstwa
język angielski
geografia
historia i społeczeństwo
1. język angielski
2. język francuski/
/język niemiecki/
język hiszpański
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

Zasady rekrutacji:

W postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

100 pkt z egzaminu gimnazjalnego, które otrzymuje się mnożąć przez 0,2 wynik przedstawiony w procentach z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • historia oraz wiedza o społeczeństwie,
 • przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

72 pkt za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punktów – ocena: dostateczny,
 • 2 punkty – ocena: dopuszczający.

 28 pkt za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, zgodnie z zasadami:

 • pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • maksymalnie 18 pkt za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy lub artystycznych,
 • pkt za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, oceny przelicza się na liczbę punktów na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U.2017.586)


Nasza oferta to:

 1. Nauka w jednej z najstarszych szkół w Polsce (150-letnia tradycja) i pierwszej szkole ekonomicznej w regionie (działającej od 1866 roku).
 2. Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 3. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
 4. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w Technikum Ekonomicznym.
 5. W rangingu liceów i techników PERSPEKTYWY mamy tytuły: Złota Szkoła 2018, Srebrna Szkoła 2017, Srebrna Szkoła 2016, Złota Szkoła 2015.
 6. Zagraniczne 4-tygodniowe praktyki zawodowe na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Technikum Ekonomicznego we Francji, Niemczech i na Majorce realizowane w ramach programu Erasmus+.
 7. Wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann.
 8. Współpraca zagraniczna ze szkołami w Jordanii, Izraelu i Mołdawii.
 9. Współpraca w ramach projektu Erasmus+ z Norwegią.
 10. W przygotowaniu projekt Erasmus+ z Majorką.
 11. Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów.
 12. 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 13. Własna doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 14. Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych oraz działań w ramach wolontariatu.
 15. Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.

Ponadto posiadamy:

 1. 9 laboratoriów informatycznych
 2. 2 internetowe centra informacji multimedialnej
 3. nowoczesne pracownie specjalistyczne
 4. siłownię
 5. 2 sale gimnastyczne

Jeżeli chcesz zdobyć solidne przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych,
które zapewni Ci dobry start na studia i rozwinie twoje umiejętności językowe
to przyjdź do
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Przeczytaj o nauczaniu

XVI Liceum Ogólnokształcące a w nim klasa:

 • geog-mat-inf (menedżerska)
  w tej klasie uczeń zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.
 • pol-ang-hist (dziennikarska)
  objęta jest patronatem naukowym UMCS.W tej klasie realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego uwzględniający zagadnienia istotne dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy i redagują gazetkę "Vetter-Kurier". Organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe do Zakładu Dziennikarstwa UMCS, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do siedziby Lubelskiego Radia i Telewizji.
 • ang-niem-hist (europejska)
  objęta patronatem naukowym UMCS. W tej klasie realizowany jest przedmiot "Europejska edukacja", na którym uczniowie poznają instytucje Unii Europejskiej, elementy prawa, gospodarkę i rynek pracy UE oraz prawa i obowiązki obywatela. Ponadto podczas wymiany zagranicznej w ramach programu Comenius i wymiany z partnerska szkołą w Mettmann (Niemcy) współfinansowanej z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie praktycznie wykorzystują swoją wiedzę europejską i doskonalą swoje umiejętności językowe. W trakcie nauki organizowane są wykłady i warsztaty na Wydziale Politologii UMCS, który objął patronatem klasę europejską.

Jeżeli interesują Cię:

  prawa gospodarki rynkowej,
  zasady funkcjonowania firm,
  technologie internetowe i multimedialne,
  projektowanie i administrowanie sieci komputerowych,
  przygotowywanie i opracowywanie programów turystycznych,
  organizowanie imprez turystycznych,
  praktyka w biurach turystycznych
  oraz chcesz zdobyć ciekawy zawód
  to zdecyduj się na naukę
  w
  TECHNIKUM EKONOMICZNYM

Technikum Ekonomiczne :

 • technik ekonomista
  to kierunek, na którym poznasz prawa gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania firm, etapy podejmowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania różnych instytucji gospodarki rynkowej: banki, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Nauczysz się rachunkowości komputerowej i samodzielnego prowadzenia różnych rozliczeń finansowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem, handlem, usługami i rynkiem ubezpieczeń. Uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczą z powodzeniem w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach z rachunkowości oraz wiedzy o podatkach. Podczas nauki organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe. Praktyki zawodowe odbywane są w wiodących przedsiębiorstwach w regionie.
 • technik informatyk
  to kierunek, na którym poznasz tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji, nabędziesz umiejetności aktywnej działalności na rynku pracy. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
 • technik obsługi turystycznej
  po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestnicza w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).
 • technik hotelarstwa
  po kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych i aktywnych. Możesz zdobyć wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.
  Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

 

Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

PRZECZYTAJ O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania)

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne


Informacje w sekretariacie Szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 14
tel. 0-81 53 253 13

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione